องคมนตรีเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์
จึงมีหน้าที่ที่จะให้คำปรึกษา และนี่ก็เป็นสิ่งที่คนเขาสงสัยว่า
องคมนตรีมีอำนาจมีหน้าที่อะไร…

อ่านต่อ

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะองคมนตรี ในโอกาสที่เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารทำเนียบองคมนตรี
ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ วันอังคาร ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗

ข่าวสาร