อาคารทำเนียบองคมนตรี
ถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0-2220-7400
Fax. 0-2220-7403

กลุ่มงานอำนวยการและบริหารทั่วไป
กลุ่มงานเลขานุการองคมนตรี
กลุ่มงานอำนวยการคณะองคมนตรี
กลุ่มงานการต่างประเทศและสารสนเทศ

ต่อ 4115-4121
ต่อ 4223-4225
ต่อ 4351, 4353, 4358
ต่อ 4221-4222