หนังสือและเอกสารเผยแพร่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี