องคมนตรีเดินทางปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๗

Posted on 24-03-2016 , by: webadmin , 0 Comments

       พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เดินทางปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๗ ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๗ ได้จัดกิจกรรมพิธีปิดโครงการ โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการฯเป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนโครงการ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนทั้งหมด ๒๔๐ คน
       
       ภายใต้โครงการมีกิจกรรมจัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาสังคมในมิติสังคมพหุวัฒนธรรม” ขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และเข้าใจบริบทการอยู่ร่วมกันของพี่น้องภาคใต้เป็นอย่างดีมาร่วมในการเสวนาวันนี้ โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเยาวชนที่เข้าร่วมกว่า ๓๐๐ คน
       
       พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ “สานใจไทย สู่ใจใต้” กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม กับเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับถือต่างศาสนามาเป็นเพื่อนกัน ทำความดีร่วมกัน เสริมสร้างความรัก ความหวงแหนแผ่นดินเกิด เพื่ออนาคตเยาวชนเหล่านี้จะได้แนวคิดที่ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน” โดยมีเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน ๑๓๕ คน เยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน ๑๐๓ คน และคริสต์ ๒ คน รวมจำนวน ๒๔๐ คน ร่วมโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้ ”รุ่นที่ ๒๗ ภายใต้หลังสูตร “สังคมพหุวัฒนธรรม นำพาสันติสุข สู่ชายแดนใต้”
       
       พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความสำเร็จของโครงการฯ ในครั้งนี้ว่า ได้รับความร่วมมือจากครอบครัวอุปถัมภ์เป็นอย่างมาก ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาร่วมในครอบครัว ได้มีโอกาสศึกษาวิถีชีวิตเกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณี สิ่งที่เยาวชนได้ไปก็ถือรับถือว่าเป็นส่วนที่ครอบครัวอุปถัมภ์ได้ทำประโยชน์ให้เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด และก็การถ่ายทอดนั้นถือว่าเป็นเรื่องของใจสู่ใจ อยากให้เด็กๆ ได้ทราบถึงความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน แล้วเด็กๆ เขาจะสานต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไร อยากจะฝากไว้ว่าอนาคตของบ้านเมืองอยู่ในมือของเขาต่อไปในอนาคต

แหล่งข่าว : Manager Online

share: